Våra stadgar

Regler hur GMF Uppsala styrs

§ 1. Namn

Föreningens namn är GMF Uppsala

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att organisera gode män och förvaltare verksamma i Uppsala län.

Föreningen skall erbjuda sina medlemmar gemenskap, information, fortbildning samt erfarenhetsutbyte och stöd för att utveckla sin kompetens och delaktighet i föreningen.

§ 3. Säte

Styrelse skall ha sitt säte i Uppsala.

§ 4. Organ

Föreningens organ är: Årsmötet

§ 5. Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antas den som har betalat den av årsmötet beslutade medlemsavgiften.

§ 6. Utträde:

Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 1 december året innan utträde.

§ 7. Medlemsavgiften

Medlemsavgift som för närvarande är 300 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Inbetalade medlemsavgifter återbetalas ej.

§ 8. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före 1 april månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen så finner eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar så påkallar.

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske genom meddelande på föreningens hemsida samt annons i Uppsala Nya Tidning UNT senast två veckor före mötesdagen.

§ 9. Rösträtt vid årsmöte:

Alla som har betalat medlemskap har rösträtt.

Årsmötet är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

Rösträtt tillfaller även ledamöter av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer samt godkännande av varsamhets- och ekonomiska berättelsen.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt, krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 10. Förslag till ärenden vid årsmöte

Medlemsärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 4 veckor i förväg. Undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 11. Ärenden på årsmötet

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande och protokollförare
 • Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 • Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av årsavgifter
 • Förslag från styrelse eller motioner från medlemmar
 • Val av ordförande för ett år
 • Val av övriga ordinarie ledamöter minst 5 stycken
 • Val av två revisorer varav en sammankallande
 • Val av tre personer till valberedningen varav en sammankallande
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

§ 12. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och inga suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna (min 4 st) är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§ 13. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

Det åligger styrelsen:

att verkställa av årsmötet fattade beslut

att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper

att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade  räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.

att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar

§ 14. Föreningens ledning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 15. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 16. Revision

De av årsmötet valda revisorerna skall granska föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 17. Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Förslaget skall senast en månad före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar. Eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Till kallelsen bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster eller två på varandra följande årmöten.

§ 18. Föreningens etiska riktlinjer

Förenings styrelse och medlemmar skall följa och respektera de etiska riktlinjer som vårt riksförbund har.

§ 19. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och städjas av minst 2/3 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna.

§ 20. Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av kommande årsmöte.