Våra stadgar

Regler hur GMF Uppsala styrs

§ 1. Namn
Föreningens namn är God Man och Förvaltarföreningen Uppsala län

§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att organisera gode män och förvaltare verksamma i Uppsala län. Föreningen skall erbjuda sina medlemmar gemenskap, stöd, information, fortbildning och erfarenhetsutbyte så att medlemmarna ges möjlighet att utveckla sin kompetens.

§ 3. Säte
Styrelse skall ha sitt säte i Uppsala.

§ 4. Organ
Föreningens organ är årsmötet och styrelsen.

§ 5. Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antas den som har betalat den av årsmötet beslutade medlemsavgiften.

§ 6. Utträde:
Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 1 december året innan utträde.
Medlem som inte erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift senast sista december innan ordinarie årsmöte anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7. Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är årlig och fastställs för nästkommande kalenderår av årsmötet.
Inbetalade medlemsavgifter återbetalas inte.
Nya medlemmar som går med i föreningen sista kvartalet betalar ingen avgift för det innevarande året.

§ 8. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång.
Extra årsmöte kan hållas när styrelsen så finner eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar så påkallar eller när revisor så begär.
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske genom meddelande på föreningens hemsida samt via epostutskick till medlemmarna senast två veckor före årsmötesdagen.
Medlem kan kontakta styrelsen om pappersutskick önskas.

§ 9. Rösträtt vid årsmöte:
Alla som har betalat medlemskap har rösträtt.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.
Rösträtt tillfaller även ledamöter av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för
styrelsen eller vid val av revisorer samt godkännande av verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen.
Omröstning och val skall ske öppet, om inte sluten omröstning begärs.
För att beslut skall vara giltigt, krävs enkel majoritet utom för ärenden, som
behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.
Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val,
då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 10. Förslag till ärenden vid årsmöte
Medlemsärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 4 veckor i förväg. Undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.
Vid årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 11. Ärenden på årsmötet
1.   Årsmötets öppnande
2.   Fastställande av röstlängd
3.   Val av ordförande och protokollförare
4.   Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5.   Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6.   Fastställande av dagordning
7.   Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8.   Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Förslag från styrelse och motioner från medlemmar
12. Val av ordförande för ett år
13. Val av övriga ordinarie ledamöter
14. Val av två revisorer varav en sammankallande
15. Val av tre personer till valberedningen varav en sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

§ 12. Styrelsen
Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och inga suppleanter.
Styrelsens ordförande väljs på ett år.
Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över
hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 13. Styrelsens åligganden mm.
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen:
att verkställa av årsmötet fattade beslut.
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper.
att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt
förslag till budget för kommande räkenskapsår.
att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar.

§ 14. Föreningens ledning
Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse inkallas. Sådana ärenden anmäls till styrelsen och protokollförs.

§ 15. Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 16. Revision
De av årsmötet valda revisorerna skall granska föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 17. Stadgeändring
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.
Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på
årsmöte om det lämnats till styrelsen senast tre månader före årsmötet.
Förslaget skall senast en månad före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar.
Eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Till kallelsen bifogas förslag samt eventuella yttranden.
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet
av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

§ 18. Föreningens etiska riktlinjer
Förenings styrelse och medlemmar skall följa och respektera de etiska riktlinjer som vårt riksförbund har.

§ 19. Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall lämnas till styrelsen senast tre månader före det årsmöte då förslaget önskas behandlas. Beslut kan inte tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stöds av minst 2/3 av de vid vartdera årsmötet avgivna rösterna.

§ 20. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av kommande årsmöte.