*** 2019-09-11 Höstens program är här. Ladda ned PDF från startsidan. ***

Om våra försäkringar

GMF Uppsala har två försäkringar som ingår i medlemsavgiften. Läs nedan om försäkringarna och försäkringsvillkoren

Försäkringsinformation från RFS

Vi i riksförbundet har länge arbetat för att kunna erbjuda ett bra försäkringsskydd till våra medlemmar.

Efter att ha haft kontakt med försäkringsmäklare har vi fått fram följande försäkring genom försäkringsbolaget Gjensidige. Det är ett norskt bolag med ett dotterbolag verksamt i Sverige.

Ansvarsförsäkring Gode Män och Förvaltare

Försäkringen är individuell och kan tecknas av den förening som är medlem i RGMF. Avtalet gäller fr.o.m. 2015-04-01.

Försäkringen innehåller följande moment:

  1. Allmän Ansvarsförsäkring. Försäkringsbelopp 10 000 000 kr. Gäller för sak- och personskada. Försäkringen är subsidiär, vilket innebär att den gäller i andra hand.
  2. Ren Förmögenhetsskada. Försäkringsbelopp 1 000 000 kr.
  3. Rättsskyddsförsäkring. Försäkringsbelopp 200 000 kr
  4. Självrisk för samtliga moment är 20 % av basbeloppet.
  5. Premie: 170 kr/medlem/år.

Olycksfallsförsäkring

Vi kan genom försäkringsmäklare och Trygg-Hansa erbjuda en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen skall gälla för alla medlemmar I RGMF. Då försäkringen är kollektiv har beslut fattas på Riksförbundets årsmöte 2015- 03-28 om att försäkringen skall tecknas att gälla från den 2015-04-01.

Omfattning: Invaliditet, dödsfallsersättning, läke-, rese- och tandskadekostnader,

Premie: 15 kr/medlem/år som kommer att bakas in i medlemsavgiften till RGMF.

Om ni har några frågor, vänd er till RGMF:s försäkringsansvarige Bengt Martinsson tel: 0734- 368568 skicka E-post

 

Mer information kommer snart!

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade), se försäkringsbeviset, i dennes egenskap av God Man/Förvaltare och under förutsättning att försäkringstagaren är medlem i förening som tillhör Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF).


2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad under försäkringstiden och där skadan orsakats av handling som företagits efter försäkringens begynnelsedag. Med handling förstås även underlåtenhet att handla, varvid den tidpunkt då skada senast av den försäkrade kunnat förebyggas anses som tidpunkt för underlåtenheten. Försäkringen gäller endast från och med det datum då försäkringstagaren blivit medlem i Riksförbundet för God Man och Förvaltare (RGMF).


3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden.


4. Vad som är försäkrat

Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade till följd av uppdrag i den rådgivande verksamhet som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att denna rådgivning är en del av Tingsrättens förordnande.


5. Vad försäkringen gäller för

5.1 Omfattning

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada samt för person- och sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.


5.2 Åtagande

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken åtar sig Gjensidige för den försäkrades räkning att:


  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler

6. Vad försäkringen inte gäller för

Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser.


6.1 Undantagen personkrets

Försäkringen gäller inte för skada som tillfogats den försäkrade eller ägare, delägare och arbetstagare i den försäkrade verksamheten.


6.2 Böter och kostnad för rättegång m.m.

Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd eller skatter och inte heller kostnad för rättegång i den mån denna avser talan om straff.


6.3 Särskilt åtagande

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade eller någon för vilken han svarar, genom särskilt avtal åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt. Försäkringen gäller inte heller för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti.


6.4 Uppsåt eller grov vårdslöshet

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats med uppsåt eller grov vårdslöshet.


6.5 Kursförändring

Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av kursförändring på finansiella instrument. För- säkringen gäller dock för skada till följd av att den försäkrade genom fel eller försummelse underlåtit utföra uppdrag från kund att vid viss tidpunkt företa köp eller försäljning av finansiella instrument eller att bevaka viss tidsfrist.


6.6 Hyrd eller leasad egendom

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade, eller för hans räkning annan person, hyrt eller leasat.


6.7 Försening och hävning

Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid eller att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivare hävts.


6.8 Fastighetsvärdering

Försäkringen gäller inte för sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av fastighetsvärdering.


6.9 Patentintrång och liknande

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom patentintrång, varumärkesintrång, intrång i upphovsrätt eller annan immaterialrätt.


6.10 Miljöskada

Försäkringen gäller inte för miljöskada och inte heller för sanerings- och återställandekostnader i samband där- med.


6.11 Juridisk rådgivning

Försäkringen gäller inte för juridisk rådgivning, såvida inte detta ingår i försäkringstagarens uppdrag som God Man/Förvaltare och där Tingsrättens förordnande för försäkringstagaren omfattar även denna del.


6.12 Lag om offentlig upphandling

Försäkringen gäller inte för skada baserad på lag (1992:1528) om offentlig upphandling.


6.13 Indirekta förluster

Försäkringen gäller inte för indirekta förluster såsom t ex förlust av goodwill.


6.14 Godkännande/samtycke från Överförmyndare med flera

Försäkringen gäller inte för skada om det vid skadeutredningen framkommer att försäkringstagaren inte har inhämtat erforderligt godkännande/samtycke från Överförmyndare/Kommun eller annan instans. Försäkringen gäller inte heller för skada om försäkringstagaren har gjort ett aktivt val att bortse från Överförmyndarens/Kommunens eller annan instans beslut. Kan det visas att skadan skulle ha inträffat/uppkommit trots godkännande/samtycke så gäller dock försäkringen.


7. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet uppgår till SEK 1 000 000 per skada och per försäkringssår, som Gjensidige betalar för skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och skiljemannakostnader.


8. Åtgärder vid skada

8.1 Räddningsplikt

När skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar eller kan befaras komma att inträffa, ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan.


Den försäkrade ska vidare om någon annan är ersättningsskyldig, vidta nödvändiga åtgärder för att bevara Gjensidiges rätt mot denne. Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte följt sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för Gjensidige, är Gjensidige berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.


8.2 Skadeanmälan

Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till Gjensidige så snart som möjligt utan onödigt dröjsmål.


8.3 Utredning

Den försäkrade är skyldig att utan ersättning utföra de utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan genomföras inom den försäkrades verksamhet.


I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos denne anställd personal.


8.4 Förlikning

Om Gjensidige så begär är den försäkrade skyldig att medverka till en förlikning med den skadelidande.


Kommer en förlikning inte till stånd på grund av den försäkrades bristande medverkan upphör Gjensidiges åtagande gentemot den försäkrade enligt 5.2. Det åligger Gjensidige i sådant fall att skriftligen upplysa den försäkrade om tidpunkten för upphörandet.


Den försäkrade har inte rätt att utan Gjensidiges tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Iakttar den försäkrade inte av Gjensidige lämnade föreskrifter i skadeärendet är Gjensidige – om inte kravet uppenbart var lagligen grundat – fritt från sina åtaganden.


8.5 Polisutredning och rättegång

Har den försäkrade i sak som rör försäkringen kallats till förhör inför polismyndiget eller annan myndighet eller har denne i sådan sak instämts till domstol, ska denne omedelbart underrätta Gjensidige om detta. Gjensidige äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången nödvändiga anvisningar och instruktioner.


Om den försäkrade inte iakttar ovan angivna skyldigheter – och detta kan anses ha varit till men för Gjensidige – kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas mot Gjensidige och Gjensidige är inte heller skyldigt att ersätta rättegångs- eller skiljemannakostnader.


9.0 Skadeersättningsregler

Ersättning lämnas inte för räntekostnader som uppkommit på grund av den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som enligt detta villkor krävs av denne.


10. Självrisk

Självrisken är vid varje skada 0,2 Basbelopp. Självrisken ska vid varje skada dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, utredning, förhandling, rättegång och skiljemannaförfarande.


11. Definitioner

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100- tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

 

Försäkringsbevis God Man och Förvaltar försäkring

Försäkringsnummer                                                                  7711851

 

Försäkringstagare/Försäkrad

Medlem i lokal förening ansluten till Riksförbundet Gode Män & Förvaltare (RGMF) som enligt särskilt förordnande från Tingsrätt har uppdrag som God Man och/eller  Förvaltare.

Försäkringsperiod

2016-04-01 – 2017-03-31 (båda dagar inkluderade)

Försäkringsomfattning

Allmänt ansvar

Försäkringsbelopp: SEK 10 000 000 per skada och försäkringsår.

Självrisk: 0,2 Bb per skada (Basbelopp 2015 - SEK 44 500)

Ren Förmögenhetsskada inklusive rättsskydd: Försäkringsbelopp: SEK 1 000 000 per skada och försäkringsår.

Självrisk: 0,2 Bb per skada (Basbelopp 2015 – SEK 44 500)

Försäkringsvillkor

Allmänna avtalsbestämmelser

GJAA-RGMF:1

Allmänt Ansvar

GJA-RGMF:1

Ren Förmögenhetsskada  inklusive rättsskydd GJAF-RGMF:1

 

Årspremie

 

SEK 170

Försäkringsgivare

Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial

Försäkringsförmedlare

Har du frågor gällande försäkringen, kontakta: RGMF Bengt Martinsson 073-436 85 68

Ansvarig Förmedlare , Per Nyberg Benefit Provider/Capitalis Tailor Via telefon – 08-566 100 57

Via mail -per.nyberg@cata.se

Skadeanmälan

Skadeanmälan skall ske utan dröjsmål till Gjensidige Försäkring Sverige enligt nedan:

Via mail – foretagsskador@gjensidige.se Via post – Box 3031, 103 61 Stockholm

Via fax – 08-753 61 71

Öppettider: 8.30 – 16.00

Skadeavdelningen nås på telefon 0771-326 327, efter kontorstid finns en jour för akuta skador.

 

Vid skada skall ovan försäkringsnummer samt medlemsnummer/personnummer uppges för kontroll av försäkringens giltighet.

 

 

Till början